Algemene voorwaarden abonnementen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die van Spacejunk Entertainment & Publicity Nederland B.V. (“Spacejunk”) een recht verkrijgt tot het gebruik van een Mr. Bright’s Quiz Night (de “Quiz”). Diegene die het recht verkrijgt tot gebruik van een Quiz wordt hierna ook aangeduid als de “Klant”.

Belangrijke mededeling

Omdat de Quiz is opgezet als een evenement van groepen deelnemers op diverse locaties, is het van belang dat de gebruiksvoorwaarden en spelregels nauwkeurig worden opgevolgd. Indien de voorwaarden en spelregels niet worden opgevolgd, kan dat leiden tot verstoring van de landelijke competitie. Kosten die Spacejunk maakt ter beperking van gevolgen van verstoring worden verhaald.

1. De Pub Quiz

1.1 De Klant heeft met Spacejunk een overeenkomst gesloten waarbij de Klant zich verplicht heeft om gedurende een termijn van drie maanden (de proefperiode) met de overeengekomen frequentie van Spacejunk een Quiz af te nemen. Het aantal quizzen dat binnen de proefperiode gedistribueerd wordt is afhankelijk van de speelfrequentie (wekelijkse deelname > 13 stuks, tweewekelijkse deelname > 7 stuks, maandelijkse deelname > 3 stuks). Na afloop van de proefperiode van drie maanden zal het abonnement stilzwijgend verlengd worden.

1.2. Spacejunk verplicht zich de Quiz gedurende de overeengekomen termijn en met overeengekomen frequentie ter beschikking te stellen aan de Klant. Spacejunk stelt daarbij ook de antwoorden en alle overige materialen die nodig zijn om de quiz te presenteren aan de Klant ter beschikking. De Klant dient zelf te zorgen voor alle andere zaken die nodig zijn om de Quiz te kunnen spelen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de quizmaster, prijzen en de benodigde apparatuur).

2. Eenmalig gebruik en tijdstip gebruik

2.1. De Klant heeft het recht om de Quiz eenmalig op het daartoe voor die specifieke Quiz door Spacejunk vastgestelde dag en tijdstip te gebruiken. De op de Quiz voorgeschreven speelweekvolgorde dient daarbij te worden gevolgd. Indien de Klant dat niet in acht neemt, zal de Klant de schade van Spacejunk moeten voldoen (zie artikel 7.4 en artikel 11) te spelen met in achtneming van de spelregels. De Klant zal ervoor zorgen dat de Quiz en de bijbehorende antwoorden niet voor enig ander doel worden gebruikt. Bovendien zal de Klant ervoor zorgen dat de Quiz en bijbehorende antwoorden tot aan de quizdatum geheim wordt gehouden en na afloop vernietigd worden óf worden teruggestuurd naar Spacejunk (zie artikel 5).

2.2. Indien de Klant de Quiz of delen daarvan nogmaals gebruikt of anderen laat gebruiken, dan is de Klant een vergoeding verschuldigd ten grootte van de overeengekomen gebruiksvergoeding, vermeerderd met een bedrag van € 250,00 per overtreding.

3. Betaling

3.1. De Klant zal de aan Spacejunk verschuldigde vergoeding voor gebruik van de Quiz vooraf betalen door middel van een automatische incasso. Spacejunk zal de incasso doen op de eerste dag van iedere maand voorafgaand aan de maand waarop de quizzen betrekking hebben óf op de met de Klant afgesproken frequentie. Indien klant geen automatische incasso wenst af te geven, dan dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Spacejunk te zijn bijgeschreven. Indien Spacejunk niet tijdig betaling ontvangt – bijvoorbeeld omdat er te weinig saldo op de rekening aanwezig is – vervalt het recht op gebruik van de Quiz en bestaat de mogelijkheid dat toekomstige zendingen niet tijdig geleverd kunnen worden. Dit ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot het betalen van de vergoeding. Indien de Klant vervolgens alsnog in aanmerking wil komen voor ontvangst en gebruik van de Quiz, zal Spacejunk de Quiz nazenden. De daarmee gemoeide extra kosten (groot € 25,00 per quizzending) zal Spacejunk aan de Klant in rekening brengen.

3.2. Eventuele additionele diensten of goederen die van Spacejunk worden besteld dienen eveneens vooraf te worden betaald door middel van automatische incasso.

3.3. Ook indien de Klant de Quiz niet gebruikt, moet hij de vergoeding voor gebruik betalen. Een Quiz mag overigens niet op een later moment alsnog worden gespeeld (zie art. 2.1).

3.4. De hoogte van de vergoeding voor de Quiz is zoals vermeld op de prijslijst. Prijsaanpassingen worden ieder jaar per 1 maart ingevoerd en uiterlijk 30 dagen voor het ingaan schriftelijk aan de Klant bekend gemaakt via de periodiek bijgesloten nieuwsbrief.

3.5. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

3.6. Indien betaling uitblijft nadat de Klant hiertoe is aangemaand, zal Spacejunk de zaak ter incasso uit handen geven. In dat geval maakt Spacejunk aanspraak op vergoeding van de incassokosten, met een minimum van 15% over het uitstaande bedrag.

4. De Quiz-antwoorden

4.1 Spacejunk verschaft bij de Quiz ook standaard antwoorden. De Klant verplicht zich deze standaard antwoorden geheim te houden tot na inname van de ingevulde deelnameformulieren.

4.2. De Klant zal direct na voltooien van iedere quizronde de door de deelnemers ingevulde antwoordformulieren innemen en de score berekenen aan de hand van de standaard antwoorden.

4.3. Spacejunk streeft bij het formuleren van de standaard antwoorden nauwkeurigheid na, maar staat niet in voor de juistheid daarvan (dat is ook onmogelijk omdat bijvoorbeeld de actualiteit de juistheid van het antwoord kan hebben ingehaald). Spacejunk stelt tevens bij ieder gegeven antwoord kosteloos de bronvermelding van het desbetreffende antwoord beschikbaar. Bij de berekening van de score van de deelnemers zal de Klant evenwel steeds uitgaan van de juistheid van de door Spacejunk gegeven standaard antwoorden.

5. Verzending en niet-ontvangst

5.1. Spacejunk zal de Quiz steeds rond de [15e] van iedere maand per UPS, DHL en/of POSTNL versturen aan de Klant.

5.2. Indien de Klant de Quiz niet tijdig heeft ontvangen, dient hij daarvan Spacejunk op de hoogte te stellen. Spacejunk zal in een voorkomend geval de Klant nogmaals de Quiz toezenden. Indien de Klant een quiz(zending) kwijt is dan zal Spacejunk de Quiz nogmaals toezenden tegen administratiekosten van € 15,00 indien de Klant uiterlijk op de [24e] van een maand Spacejunk heeft geïnformeerd dat de Quiz niet is ontvangen. Indien de Klant nadien verzoekt om toezending, is de Klant een bedrag van € 25,00 vermeerderd met de productiekosten verschuldigd. Deze productiekosten zijn afhankelijk van het aantal quizzen en materialen dat benodigd is.

5.3. Spacejunk zal de Klant niet herinneren aan controle van tijdige ontvangst van de Quiz; dat is de verantwoordelijkheid van de Klant.

5.4 Spacejunk kan de zending, indien door Klant gewenst, aangetekend verzenden. De bijkomende kosten hiervan bedragen € 12,50 per zending, Deze kosten zullen aan de Klant worden doorberekend.

Spelregels

6.1. De Klant zal ervoor zorg dragen dat de door Spacejunk voorgeschreven spelregels door alle deelnemers worden opgevolgd en dat overtreders worden uitgesloten van verdere deelname. De meest spelregels zijn te vinden in de handleiding van de Quiz.

6.2. Indien Klant meer dan 20 teams heeft spelen, dan zal de Klant dit aan Spacejunk melden en zal een andere abonnementsvorm moeten worden afgesloten. Het is niet toegestaan materialen zelf te verveelvoudigen. Per team mogen maximaal 5 personen deelnemen.

6.3. De Klant zal de Quiz op de tussen Klant en Spacejunk overeengekomen tijden houden. Met name zal de Klant een Quiz niet eerder dan de aangegeven tijd houden of derden inzage verschaffen in de Quiz. Dit om te voorkomen dat de bepaalde deelnemers zich een voorsprong kunnen verschaffen op andere deelnemers.

6.4. Indien een Klant afwijkt van de spelregels of anderszins het bepaalde in deze voorwaarden niet goed nakomt, kan het zijn dat Spacejunk de Quiz landelijk dient te vervangen door een andere Quiz. In een dergelijk geval zal Spacejunk de schade die zij daardoor lijdt (inclusief arbeidsloon) verhalen op de Klant.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Quiz blijven van Spacejunk. Met name is het de Klant niet toegestaan om de Quiz of onderdelen daarvan te gebruiken of op enigerlei wijze (al dan niet via internet) te openbaren of te verveelvoudigen.

7.2. Indien de Quiz op elektronische wijze beschikbaar wordt gemaakt, dan zal de Klant ervoor zorg dragen dat deze alleen op de overeengekomen wijze wordt opgeslagen en niet verder wordt gedistribueerd. Indien geen wijze van opslag is overeengekomen heeft de Klant niet het recht om de Quiz in zijn systemen op te slaan. In alle gevallen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat de Quiz (of onderdelen daarvan) slechts éénmaal gebruikt mogen worden en dat de bestanden na gebruik van opslagmedia verwijderd worden.

8. Promotie en gebruik van beeldmerken van Spacejunk

8.1. Spacejunk zal aan de Klant van tijd tot tijd promotiematerialen ter beschikking stellen. De Klant verplicht zich deze promotiematerialen op een daartoe geschikte plaats in het zicht te hangen. Daarnaast stelt Spacejunk de Klant een digikit ter beschikking met bestanden die de Klant op zijn website dient te plaatsen.

8.2. De Klant erkent dat de Spacejunk alle intellectuele eigendomsrechten heeft op de promotiematerialen en verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de promotiematerialen niet worden bewerkt of worden verveelvoudigd. Indien de Klant over meer promotiematerialen wenst te beschikken dient hij daartoe contact op te nemen met Spacejunk. Spacejunk kan additionele promotiematerialen ter beschikking stellen tegen nader te bepalen voorwaarden.

8.3 Voor toezenden van additionele promotiematerialen worden geen kosten in rekening gebracht mits deze met de reguliere quizzendingen kunnen worden meegestuurd. Voor het apart toezenden van materialen zal Spacejunk de Klant € 10,00 verzend- en administratiekosten in rekening brengen.

8.4. De Klant zal ervoor zorgen dat de Quiz niet wordt gepromoot met enig materiaal, anders dan de door Spacejunk ter beschikking gestelde promotiematerialen. Met name zal de Klant geen beeldmerken van Spacejunk of haar sponsors en partners gebruiken ter promotie van de Quiz zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spacejunk.

9. Rechten Klant bij niet presteren Spacejunk

9.1. Indien Spacejunk niet of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen, dan zal de Klant Spacejunk daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Spacejunk zal vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst van die mededeling alsnog deugdelijk presteren.

9.2. Indien Spacejunk na ontvangst van de aanmaning in gebreke blijft, dan heeft de Klant recht op een schadevergoeding die maximaal gelijk is aan het bedrag dat de Klant verschuldigd is of was voor de Quiz of Quizzen waarop de tekortkoming ziet. Indien Spacejunk niet in staat is om binnen 2 maanden na de schriftelijke mededeling alsnog te presteren, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een daartoe strekkende mededeling.

10. Rechten Spacejunk bij niet presteren Klant

10.1. Indien de Klant niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, dan kan dat ertoe leiden dat Spacejunk zich genoodzaakt ziet om een Quiz op landelijke basis te vervangen door een nieuwe Quiz (ter voorkoming van vervalsing van de competitie). Indien dat het geval is, komen de schade en de daarbij behorende kosten (inclusief arbeidsloon) voor rekening van de Klant.

10.2. Indien de Klant in gebreke is met betaling van een Quiz, dan geldt het bepaalde in Artikel 3.1.

11. Wijziging van voorwaarden

Spacejunk heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden of de spelregels te wijzigen. Indien Spacejunk dat doet, zal zij de Klant daarvan bij toezending van de Quiz informeren middels een mededeling in de maandelijkse nieuwsbrief.

12. Duur

12.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de overeenkomst voor een periode van ten minste drie maanden (zie artikel 1.1), tot wederopzegging per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden. De Klant heeft het recht om binnen 7 dagen na beëindiging van de proefperiode het abonnement per aangetekend schrijven stop te zetten.

12.2 Klant kan aan Spacejunk een verzoek indienen voor tijdelijke opschorting van deelname (bijvoorbeeld tijdens een vakantie e.d.). Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan. Een formulier hiertoe kunt u aanvragen via sjentertainment@me.om. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van Spacejunk een schriftelijke bevestiging. Telefonisch óf via email een verzoek indienen is helaas niet mogelijk.

12.3 Na beëindiging van de overeenkomst is het de Klant niet toegestaan om in de eerste zes maanden na beëindiging van de overeenkomst een zelf-, en/ of door derden vervaardigde quiz voort te zetten en/of op te starten. Indien de Klant zich hier niet aan houdt, is de Klant aan Spacejunk een vergoeding verschuldigd van € 100,00 per georganiseerd quizevenement.

12.4 Na afloop van de in artikel 13.3 genoemde periode is het de Klant toegestaan een zelf-, en/of door derden vervaardigde quiz op te starten, mits deze inhoudelijk én uiterlijk geen overeenkomsten vertoont met de door Spacejunk geleverde quizproducten. De Klant is in dat geval niet langer gerechtigd beeldmerken van Spacejunk en/of haar sponsors en partners te gebruiken ter promotie van de Quiz.

13. Diverse bepalingen

13.1. Indien Spacejunk het recht toekomt om handhavend op te treden tegen een Klant, betekent dat niet dat Spacejunk ook gehouden kan worden op te treden.

13.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.3. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

Mr. Brights - Pubquiz en online Quiz